Back to Top

BDSM性字典

ATM / 屁股到嘴

这是指口交后直接进行口交。当然,这种做法并不完全取自SM领域,但在这里,它常常作为奴隶的额外羞辱游戏,属于 "肮脏游戏 "领域。即使主人之前在自己的后门 "享受 "过,奴隶也要伺候主人。  

项目选项:

货号: 54

种类: A

https://chn.bdsm-sex-dictionary.com/details_chn.php?id=54

打印文章

更新: 四, 19.11.2020现有译文:

ATM / Arsch zum Mund

ATM / Ass to Mouth

ATM / Cul à boucheATM / Ass in bocca

ATM / ケツから口へ

ATM / Ass to Mouth

ATM / Ass to Mouth

ATM / Cu para Boca

ATM / Cu para BocaATM / Задница в ротATM / Culo a Boca