A Tergo

也是 "从后面聚集"。这可以指的是不同的性行为,在这些性行为中,主动方可以清楚地看到被动方的背部。例如,这种情况会发生在狗式或勺式的位置上。  

项目选项:

货号: 3

种类: A

https://chn.bdsm-sex-dictionary.com/details_chn.php?id=3

打印文章

更新: 六, 27.03.2021现有译文:

A Tergo

A Tergo

A Tergo

A Tergo

A Tergo

A Tergo

A Tergo

A Tergo

A Tergo

テルゴ

A Tergo

A Tergo

Een Tergo

A Tergo

Uma Tergo

Uma Tergo

A Tergo

Терго

A Tergo

A Tergo

A Tergo

Un Tergo

A Tergo

A Tergo