Back to Top

BDSM性字典

江湖

江湖是一种特殊的群交形式。在这里,占主导地位或主动渗透的参与者明显占多数。这些渗透交替的少数顺从或被动的参与者。这个词本身就来自于英语。Gang可以翻译成group或pack。乐队是性行为的俗称。本来,轮奸一词是用来形容轮奸的。如今,这个词的含义已经不那么严厉了。  

江湖
项目选项:

货号: 233

种类: G

https://chn.bdsm-sex-dictionary.com/details_chn.php?id=233

打印文章

更新: 日, 10.01.2021现有译文:

Gangbang

Gangbang

GangbangGangbang

江坊

Gangbang

Gangbang

Gangbang

GangbangGangbangGangbang