Back to Top

BDSM性字典

蛙人

捆绑的姿势,双腿与脚踝绑在大腿上(蛙式姿势);手腕则固定在各自一侧的腿铐外侧或背后。  

蛙人
项目选项:

货号: 228

种类: F

https://chn.bdsm-sex-dictionary.com/details_chn.php?id=228

打印文章

更新: 日, 10.01.2021现有译文:

Frogtie

Frogtie

FrogtieFrogtie

フロッグタイ

Frogtie

Frogtie

Frogtie

FrogtieЛягушкаFrogtie