Back to Top

BDSM性字典

摸索

Figging(可能来自英语to feague的意思是鞭打或驱使)指的是用去皮的姜根导入的性行为。姜根去皮后刻成形状,类似于插头。然后将根部插入肛门,或在女性底部也插入阴道。生姜中含有的精油会刺激粘膜的感受器,引起热痛。  

摸索
项目选项:

货号: 213

种类: F

https://chn.bdsm-sex-dictionary.com/details_chn.php?id=213

打印文章

更新: 日, 03.01.2021现有译文:

Figging

Figging

FiggingFigging

図形化

Figging

Rysunek

Figging

FiggingРис.Figging