Back to Top

BDSM性字典

恩比

恩比名词形容非二进制的人,可与 "男人"、"女人 "相提并论。这个词来自于英文缩写'nb',即非二元的意思。  

项目选项:

货号: 186

种类: E

https://chn.bdsm-sex-dictionary.com/details_chn.php?id=186

打印文章

更新: 六, 02.01.2021现有译文:

Enby

Enby

EnbyEnby

エンビー

Enby

Enby

Enby

EnbyEnbyEnby