Back to Top

BDSM性字典

Elektra Complex

这个词是由西格蒙德-弗洛伊德创造的,描述了一个阶段,在这个阶段中,"一个女孩被父亲吸引,并将母亲视为最大的竞争者"。对了,对男人来说,这叫俄狄浦斯情结,在这种情况下,母亲就是女主角。  

项目选项:

货号: 184

种类: E

https://chn.bdsm-sex-dictionary.com/details_chn.php?id=184

打印文章

更新: 一, 28.12.2020现有译文:

Elektra-Komplex

Elektra Complex

Le complexe d'ElektraComplesso Elektra

エレクトラコンプレックス

Elektra-complex

Kompleks Elektra

Complexo Elektra

Complexo Elektraкомплекс ЭлектраComplejo de Elektra