Back to Top

BDSM性字典

第三种选择

第三种方案是一个主张设立第三种法定性别条目的组织,并对2019年1月1日起存在的 "潜水员 "条目提出批评。同样,这也不是关于第三种性别的存在,这个名字是指所有可能的性别的总称。  

项目选项:

货号: 169

种类: D

https://chn.bdsm-sex-dictionary.com/details_chn.php?id=169

打印文章

更新: 四, 17.12.2020现有译文:

Dritte Option

Third option

Troisième optionTerza opzione

第三のオプション

Derde optie

Trzecia opcja

Terceira opção

Terceira opçãoтретий вариантTercera opción