Back to Top

BDSM性字典

拖曳女王

变装皇后在表演、演出等场合表演(夸张的)女性形象。变装皇后通常是C型利器男人(但不一定),不应该与变性女人混淆。  

项目选项:

货号: 167

种类: D

https://chn.bdsm-sex-dictionary.com/details_chn.php?id=167

打印文章

更新: 四, 17.12.2020现有译文:

Drag Queen

Drag Queen

Drag QueenTrascina la regina

ドラッグクイーン

Drag Queen

Drag Queen

Drag Queen

Drag Queenкоролева тягиDrag Queen