Back to Top

BDSM性字典

龙王

飙车王在表演中表演(夸张的)阳刚之气,表演或类似。拖王往往是C型尖锐的女性(但不一定),不应该与变性人混淆。  

项目选项:

货号: 166

种类: D

https://chn.bdsm-sex-dictionary.com/details_chn.php?id=166

打印文章

更新: 四, 17.12.2020现有译文:

Drag King

Drag King

Drag KingRe del Trascinamento

ドラッグキング

Drag King

Drag King

Drag King

Drag KingТяжелый корольDrag King