Back to Top

BDSM性字典

DMAB

DMAB/AMAB/MAAB:缩写DMAB代表 "出生时指定的男性",AMAB代表 "出生时指定的男性",MAAB代表 "出生时指定的男性"。这三个词是 "出生时分配给男性 "的不同变体。在出生时就被指定为男性的跨性别、变性人和非双性人用这个词来表达他们不能或只能部分认同。  

项目选项:

货号: 161

种类: D

https://chn.bdsm-sex-dictionary.com/details_chn.php?id=161

打印文章

更新: 四, 17.12.2020现有译文:

DMAB

DMAB

DMABDMAB

DMAB

DMAB

DMAB

DMAB

DMABDMABDMAB