Back to Top

BDSM性字典

自慰器

最后是一个没有振动的振动器。所以阴茎的复制品,应该是起到增加情欲或手淫的作用。以前的假阳具是由木头、皮革或蜡制成的,现在的假阳具通常由亚克力玻璃、不锈钢或塑料制成。  

自慰器
项目选项:

货号: 157

种类: D

https://chn.bdsm-sex-dictionary.com/details_chn.php?id=157

打印文章

更新: 三, 16.12.2020现有译文:

Dildo

Dildo

GodeDildo

ディルド

Dildo

Dildo

Dildo

DildoДильдоDildo