Back to Top

BDSM性字典

DFAB

缩写DFAB代表 "出生时指定女性",AFAB代表 "出生时指定女性",FAAB代表 "出生时指定女性"。这三个词是 "出生时分配给女性 "的不同变体。在出生时就被分配到女性的跨、变性和非双性人用这个词来表达他们不能或只能部分认同。  

项目选项:

货号: 156

种类: D

https://chn.bdsm-sex-dictionary.com/details_chn.php?id=156

打印文章

更新: 三, 16.12.2020现有译文:

DFAB

DFAB

DFABDFAB

DFAB

DFAB

DFAB

DFAB

DFABDFABDFAB