Back to Top

BDSM性字典

D/s

主导/次主宰。顶多为主,副多为副。

伙伴之间的权力平衡不断得到维持,但个别领域可以排除在此之外
  

D/s
项目选项:

货号: 143

种类: D

https://chn.bdsm-sex-dictionary.com/details_chn.php?id=143

打印文章

更新: 一, 14.12.2020现有译文:

D/s

D/s

D/sD/s

D/s

D/s

D/s

D/s

D/sД/сD/s